Facebook

Chaowdee School | Contacts

สถานที่ตั้ง
833 ซอย กรุงธนบุรี 6 - เจริญนคร 28
เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 8:00น. - 15:00น.
สามารถนัดวันเสาร์ได้โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

เบอร์โทรติดต่อ: 02-437-6270, 02-860-9357
Fax: 02-437-6270, 02-860-9357
E-mail: chaowdeeschool@gmail.com

text_front_mainstatement

Guests

โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีแหล่งเรียนรู้เพื่อนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทุกปีที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีมีโอกาสได้ตอบแทนสังคมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานฝึกปฏิบัติ วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบัน และองค์กรต่างๆ และได้รับคำขอบคุณจากบันทึกสมุดเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเด็กยุคใหม่ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขของประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูลและอาจารย์สมศักดิ์ ศิริโรจน์สกุลภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้มีโอกาสพานิสิตสาขาปฐมวัยที่เรียนวิชาศิลปะสำหรับเด็กเล็ก   มาเยี่ยมชมโรเงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี
รู้สึกประทับใจที่คณะผู้บริหาร  และคุณครูต่างให้การต้อนับอย่างอบอุ่น  แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ผลงานศิลปะของเด็ก ๆ ที่มีความสวยงามสมบูรณ์  แสดงความคิดสร้างสรรค์  และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน  ซึ่งดูจากผลงานแล้วทำให้เกิดความสงสัยว่าทำได้อย่างไร   ทางโรงเรียนได้กรุณาให้เข้าไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  ดูเด็กทำงานศิลปะแล้วก็พบว่าเด็กทำได้จริง ๆ  ยอดเยี่ยมมากครับ
ต้องขอขอบคุณอาจารย์จินตนา   เชาวน์ดี    อาจารย์วินัย   เชาวน์ดี  และคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กที่โรงเรียนนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมาก  ในทุกระดับชั้นมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากๆ  ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อเด็กมากๆ  ในอนาคตข้างหน้า  โดยเฉพาะการอ่าน  เขียน  เด็กที่นี่เขียนหนังสือเก่งมากๆ  อนุบาล 3  แต่เขียนปนังสือได้เป็นหน้าๆ ถือว่าเกินคาดมากๆ
(นายอิทธิกร  บุนนาค  นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการเรียน  การสอน  ได้เห็นผลงานเด็กมากมายในช่วงวัยที่แตกต่าง  จากที่เคยจินตนาการ  การสอนศิลปะเด็กเล็กว่าคงจะเป็นกิจกรรมง่ายๆ  ที่เด็กก็คงทำออกมาได้ไม่ซับซ้อน  แต่เมื่อได้เห็นผลงานจริงๆ  เขาสามารถวาดภาพสื่อความให้ผู้ใหญ่ที่มองงานศิลปะไม่เก่ง  อย่างดิฉันเข้าใจได้  ผลงานศิลปะของเด็กที่โรงเรียนแห่งนี้  เปิดมุมมองทางศิลปะให้ดิฉัน
     การเยี่ยมชมโรงเรียนเชาวน์ดี  สนุกมากแตกต่างจากที่อื่นที่เคยไป  มีให้ทำกิจกรรมพร้อมกับเด็กๆ ด้วย
ขอบพระคุณค่ะประทับใจมาก
(น.ส.ชนิษฐา   จำเนียรสุข  นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
โรงเรียนแม้จะมีพื้นที่ไม่มาก  แต่จัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวและเหมาะสมไม่มีที่ไหนที่ให้รู้สึกว่าเล็กเกินไป  การจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทุกด้านพัฒนาการของเด็กและมีทางด้านวิชาการ  และด้านสร้างสรรค์ เช่น  ดนตรี
(น.ส.จันทรัตน์  คุณวรรเวทย์  นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย  และน่าสนใจ  โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะที่มีความหลากหลาย  เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และทางโรงเรียนได้กิจกรรมที่พัฒนาครบทั้ง  4  ด้าน
(น.ส.สุจารี  กังวานกนก  นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีเป็นโรงเรียนที่มีความน่าสนใจใจการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่มีความโดดเด่น  ผลงานของเด็กทุกชิ้นสะท้อนศักยภาพของเด็ก  การจัดสภาพแวดล้อมมีความสมดุล  กระตุ้นการเรียนรุ้  และสร้างพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  คุณครูทุกคนมีความรักและเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ทุกคน  การเยี่ยมชมโรงเรียนของข้าพเจ้าครั้งนี้  เป็นการเปิดประสบการณ์ด้านปฐมวัยที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
(น.ส.ณัฐธยาน์  รุ่งปิตะรังสี  นิสิตชั้นปีที่  3)
 
เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในผลงานศิลปะ  และเด็กมีความสามารถรอบด้าน  โดยเด็กได้รับความรู้อย่างหลากหลาย  มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กซึ่งเป้นที่ต้องการในปัจจุบัน  และเด็กสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่  ซึ่งทำให้เห็นพัฒนาการได้อย่างเด่นชัด
     สถานที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี  มีริ้วรอบขอบชิด  มีการแสดงผลงานในทุกๆ ชิ้น  เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนมีความสามารถ  ไม่สร้างกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดชิ้นงานเด็ก  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก
(น.ส.ปิยะพันธ์  พรมภักดี  นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้านอาทิแช่น นำควอมพิวเตอร์  มาพัฒนาจนเกิดโปรแกรม  ที่ช่วยส่งเสริมด้านภาษา  นับได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยเลยทีเดียว  ผลงานของนักเรียนถูกนำมาประดับ  ตามทางเดิน  ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ  และอยากผลิต  ประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง  เด็กที่นี่สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีแสดงผ่านผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีกลวิธีในการสอนที่น่าสนใจ  เด็กรู้สึกสนุก  และอยากมาโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เสนอแนวคิดหรือไอเดียให้กับทางโรงเรียน  เพราะเด็กเมื่ออยุ่บ้านมัก แสดงพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปนั่นเอง
(น.ส.ณัฐณิชา  ปรีชา   นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยคะ  ทั้งการต้อนรับที่อบอุ่น  ผลงานก็น่าสนใจ  เด็กๆน่ารักและเก่งมาก  ดูเด็กๆมีความสุขกับการเรียนมากเลยคะ  มีการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับน้องๆ แลกเปลี่ยนกันด้วย  การมาเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งนี้นอกจะได้ชมผลงานสวยๆ  ได้ดูการเรียนรู้ของเด็กๆ แล้วพวกเราเองก็ได้รับความรู้มากมายจากที่นี้  ต้องขอขอบพรคุณมากๆ คะ  เห็นแล้วอยากเข้าเรียนเองเลยคะ  การเรียนการสอนสนุกแต่ได้พัฒนาตนเองมากๆ เลย
(น.ส.สิริกัญญา  ภาระกุล   นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
ขอขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีที่เปิดโอกาสให้พวกเรามาเยี่ยมชม  ซึ่งพวกเราได้รับความรู้และแนวทางเกี่ยวกับงานศิลปะใหม่ๆ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อ  การฝึกสอน  และการประกอบอาชีพครูต่อไป  ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเราชาวปฐมวัยอย่างมาก  ขอบคุณค่ะ
(น.ส.รมย์ชลี   เดชบุญญ์พิศุทธิ์  นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนน่ารักมากเลยค่ะ  เป็นโรงเรียนที่อบอุ่นเด็ก ๆ น่ารักด้วยค่ะ  พูดคุยด้วยสนุก  ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป้นอย่างดีและเป็นกันเอง  อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมศิลปะกับเด็ก ๆ และได้แลกเปลี่ยนผลงานกัน  ประทับใจมากค่ะ
(น.ส.กมลพร  อ่วมเพ็ง   นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
รู้สึกชื่นชมกับการทำกิจกรรมทีมีความหลากหลาย  ความสามารถของเด็ก ๆ สูงมาก ๆ  โรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่ประทับใจคือการทำงานด้านศิลปะ  มีความหลากหลาย  และพัฒนาเด็กได้หลายด้าน  ประทับใจคุณครูที่โรงเรียนใจดี
 และเต็มใจพาเที่ยวชมโรงเรียนอย่างเต็มที่  ขอบคุณค่ะ
(น.ส.นวพร   อัจฉริยะเกียรติ   นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
เด็ก ๆ ที่โรงเรียนมีความสามารถทั้งด้านศิลปะ  และวิชาการอย่างการอ่านหนังสือ  คิดเลข ฯลฯ   รู้สึกประทับใจความสามารถทางศิลปะเป็นพิเศษเพราะจากผลงานที่แสดง  จะเห็นว่าเด็ก ๆ วาดภาพมีรายละเอียดครบถ้วน  เช่นภาพคนมีรายละเอียดของตา หู จมูก ปาก แขน ขา ฯลฯ ถูกต้อง และสวยงาม
    การบ้านของผู้ปกครอง  เป็นความคิดที่น่าสนใจ  เพราะผู้ปกครองมักคิว่าลูกอยู่ในมือครู   เป็นหน้าที่ของครูที่จะสั่งสอนเด็ก  แต่ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของพ่อ  แม่  และครูร่วมกัน  การมีการบ้านให้ผู้ปรกครองก็ช่วยให้ผู้ปกครองเข้สใจวิธีการทางจิตวิทยา  การพูดกับเด็กที่ถูกต้อง  เด็กจะได้มีการเรียน  การสอนที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน  เป็นเด็กที่พ่อแม่และครูคาดหวังไว้
    เด็ก ๆ ก็น่ารัก และไม่กลัวแม้จะมีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนค่อนข้างมาก  เด็กยังมีสมาธิกับกิจกรรมของคุณครูอยู่  รู้สึกประทับใจค่ะ
(น.ส.ลลิตธรณ์   พรนฤภัทรพงศ์   นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้สึกชื่นชมในการใช้ศิลปะ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  และชั้นอนุบาล เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ  มีงานศิลปะที่หลากหลายและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  และมีการสร้าง ( Self  estreem )  ให้กับเด็กดดยการนำผลงนของเด็กมาแสดง  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
(นายณัฐพงษ์   หน่างเกษม  นิสิตชั้นปีที่ 3)
 
ประทับใจกรจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ทำศิลปะ  และไอเดียในการให้เด็กทำศิลปะ  นั้นดูแตกต่างจากโรงเรียนอื่นดูสร้างสรรค์  และน่ารักมากค่ะ  อีกทั้งการสอนที่แม้ว่าเด็กจะทำศิลปะเยอะแต่เด็กก็สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างชัดเจน   มีการเขียนที่ทำให้ประทับใจมากเด็กอนุบาล 3 สามารถเขียนนิทานได้อย่างเป็นเรื่องราว
(น.ส.ปาริชา   กนันพรานนท์  นิสิตชั้นปีที่ 5)
 
วันนี้ได้มีโอกาสมาดูการจัดกิจกรรม  การทำผลงานศิลปะ  การสอน  และผลงานศิลปะของโรงเรียน
ข้าพเจ้าชอบมากค่ะ  เพราะทุกสิ่งที่โรงเรียนจัดให้นั้น  มีความหลากหลายมากอาจดูไม่เหมาะกับวัยในเรื่องของการเขียน  แต่โรงเรียนสามารถสอนและจัดกิจกรรมมฝึกฝนเด็กจนเด็กทำได้  ก็รู้สึกทึ่งค่ะ  ประทับใจกับผลงานของน้อง ๆ มาก  สวยยิ่งกว่าข้าพเจ้าทำเองอีกค่ะ  ขอขอบคุณโรงเรียนมาก ๆ ค่ะ  ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เยี่ยมชมโรงเรียน  ได้เห็นสิ่งดี ๆ ของโรงเรียน  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
(น.ส.ชลลดา   เจริญลาภกุล  นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

นิสิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้สึกประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   ที่สามารถจัดการเรียนที่เข้ากับเด็กได้อย่างเหมาะสมโยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก  ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของเด็กที่ออกมา  มีความหลากหลายในการเรียน
(นางสาวทีภาธ  ศรีธนะ  นิสิตชั้นปีที่ 3)

เด็กที่นี้มีความพร้อมมากในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โดยเฉพาะด้านอารมณ์  โดยสังเกตจากงานศิลปะ
การแสงออกจาการเต้น  การพูดคุย  เด็กสามารถแสดงออกมาได้ชัดเจนมาก  ที่ประทับใจมากที่สุดคือ
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  มีเด็กในห้องไม่มาก  ตกแต่งห้องด้วยงานศิลปะเด็กซึ่งทำให้รู้สึกภูมิใจ  เกิดความยอย่องในตนเอง  นอกจากนี้ยังเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยสือที่
หลากหลาย  อย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อ  20  กว่าปีก่อน
(น.ส.พวงคราม    ม่วงทอง  นิสิตชั้นปีที่ 3)

รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเยี่ยมชมที่โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี  เพราะบรรยากาศในโรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก  และก็ประทับใจในการต้อนรับของคุณครูทุกท่านและเด็ก ๆ ที่น่ารักเป็นอย่างมาก
(น.ส.มณฑิรา  พลพืชน์  นิสิตชั้นปีที่ 3)

September 5th, 2013|

อ.สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมศึกษา และ ตัวแทนนิสิตภาควิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมศึกษา และ ตัวแทนนิสิตภาควิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
 

August 20th, 2013|

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ สนุกมากค่ะ เรียนเก่งทุกคนเลย งานศิลปะก็ดีทุกคนเลยค่ะ ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีน่ารักทุกคนค่ะ ( น.ส. อริสา สันติอัศวราภรณ์ )

รู้สึกดีใจมากและรู้สึกประทับใจในความใส่ใจของการสอนและการนำความรู้จากศิลปะมาสอน มีทักษะในการอ่านภาษาไทย อังกฤษและการวาดรูปเป็นอย่างดี ( น.ส. โศจิวรรณ อินธาระ )

ประทับใจกับความสามารถของเด็กในทุกๆ ด้าน น้องๆ มีความน่ารัก สดใส สนุกสนาน เป็นกันเองและกล้าแสดงออกชอบมากคะ ทำให้อยากมาสอนที่นี่ (น.ส. ณัฐฐ์ศศิ )

February 7th, 2013|

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยากาศของโรงเรียนอบอุ่น และน่ารักมาก แม้พื้นที่โรงเรียนจะไม่มากแต่ก็สามารถจัดสรรค์พื้นที่ได้ดีมาก เหมาะแก่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้งโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับวิชา ศิลปะ ดนตรีและการแสดงออก ซึ่งรู้สึกประทับใจมาก นอกจากคุณครูและบุคคลากรที่ให้บริการต้อนรับอย่างดี เด็กๆ น้องๆ ก็ให้การต้อนรับอย่างดีมาก น้องๆน่ารักมากค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ ( น.ส. พัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ )

รู้สึกประทับใจที่ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยได้เห็นในโรงเรียนอนุบาล นอกจากการสอนให้เด็กได้รับความรู้ ยังสอนให้เด็กๆ รู้จักสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการอีกด้วย พร้อมด้วยกิจกรรมดีๆ ให้เด็กได้เข้าร่วม คุณครูทุกคนมีความใส่ใจและทุ่มเทให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมาก ห้องเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียนมากๆ เด็กๆ มีส่วนร่วมในคาบ English ครูพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งคาบซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กเป็นอย่างดี ( น.ส. พรปวีณ์ อโนทัยสินทวี )

รู้สึกประทับใจในเด็กนักเรียนน่ารักๆมากๆ ค่ะ และยังประทับใจบรรยากาศที่แสนอบอุ่นของโรงเรียนนี้อีกด้วย ผลงานศิลปะของน้องๆ ก็สวยงามและดูมีคุณค่ามาก น้องๆ เก่งกันทุกคน ฝีมือไม่ทิ้งกันเลย กิจกรรมก็ดีและน่ารักมากๆ ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะ สติปัญญา และอารมณ์อีกด้วย นับว่าโรงเรียนดีไม่ใช่แค่เน้นแต่วิชาการแต่ยังเน้นศิลปะ ทำให้เด็กได้ใช้สมอง 2 ซีก ซึ่งพัฒนาได้เป็นอย่างดี (น.ส. เจนจิรา พันธุ์วิเชียร )

จาการเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีนั้น เกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทางโรงเรียน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลให้กับผลงานนักเรียนได้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมถึงความรู้ของเด็กๆ ได้มากขึ้น ด้านสถานที่ก็มีการจัดพื้นที่ได้เป็นระเบียบเหมาะกับวัยของเด็ก ตัวอย่างเช่น ห้องน้ำ และ ห้องเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับพวกเรามากขึ้น ขอบคุณมากๆ ค่ะ ( น.ส. ฐิติมน ทิพรัตน์ )

February 7th, 2013|