รู้สึกประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   ที่สามารถจัดการเรียนที่เข้ากับเด็กได้อย่างเหมาะสมโยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก  ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของเด็กที่ออกมา  มีความหลากหลายในการเรียน
(นางสาวทีภาธ  ศรีธนะ  นิสิตชั้นปีที่ 3)

เด็กที่นี้มีความพร้อมมากในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โดยเฉพาะด้านอารมณ์  โดยสังเกตจากงานศิลปะ
การแสงออกจาการเต้น  การพูดคุย  เด็กสามารถแสดงออกมาได้ชัดเจนมาก  ที่ประทับใจมากที่สุดคือ
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  มีเด็กในห้องไม่มาก  ตกแต่งห้องด้วยงานศิลปะเด็กซึ่งทำให้รู้สึกภูมิใจ  เกิดความยอย่องในตนเอง  นอกจากนี้ยังเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยสือที่
หลากหลาย  อย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อ  20  กว่าปีก่อน
(น.ส.พวงคราม    ม่วงทอง  นิสิตชั้นปีที่ 3)

รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเยี่ยมชมที่โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี  เพราะบรรยากาศในโรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก  และก็ประทับใจในการต้อนรับของคุณครูทุกท่านและเด็ก ๆ ที่น่ารักเป็นอย่างมาก
(น.ส.มณฑิรา  พลพืชน์  นิสิตชั้นปีที่ 3)