โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย  และน่าสนใจ  โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะที่มีความหลากหลาย  เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และทางโรงเรียนได้กิจกรรมที่พัฒนาครบทั้ง  4  ด้าน
(น.ส.สุจารี  กังวานกนก  นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีเป็นโรงเรียนที่มีความน่าสนใจใจการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่มีความโดดเด่น  ผลงานของเด็กทุกชิ้นสะท้อนศักยภาพของเด็ก  การจัดสภาพแวดล้อมมีความสมดุล  กระตุ้นการเรียนรุ้  และสร้างพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  คุณครูทุกคนมีความรักและเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ทุกคน  การเยี่ยมชมโรงเรียนของข้าพเจ้าครั้งนี้  เป็นการเปิดประสบการณ์ด้านปฐมวัยที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
(น.ส.ณัฐธยาน์  รุ่งปิตะรังสี  นิสิตชั้นปีที่  3)

 
เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในผลงานศิลปะ  และเด็กมีความสามารถรอบด้าน  โดยเด็กได้รับความรู้อย่างหลากหลาย  มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กซึ่งเป้นที่ต้องการในปัจจุบัน  และเด็กสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่  ซึ่งทำให้เห็นพัฒนาการได้อย่างเด่นชัด
     สถานที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี  มีริ้วรอบขอบชิด  มีการแสดงผลงานในทุกๆ ชิ้น  เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนมีความสามารถ  ไม่สร้างกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดชิ้นงานเด็ก  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก
(น.ส.ปิยะพันธ์  พรมภักดี  นิสิตชั้นปีที่ 3)