ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้านอาทิแช่น นำควอมพิวเตอร์  มาพัฒนาจนเกิดโปรแกรม  ที่ช่วยส่งเสริมด้านภาษา  นับได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยเลยทีเดียว  ผลงานของนักเรียนถูกนำมาประดับ  ตามทางเดิน  ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ  และอยากผลิต  ประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง  เด็กที่นี่สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีแสดงผ่านผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีกลวิธีในการสอนที่น่าสนใจ  เด็กรู้สึกสนุก  และอยากมาโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เสนอแนวคิดหรือไอเดียให้กับทางโรงเรียน  เพราะเด็กเมื่ออยุ่บ้านมัก แสดงพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปนั่นเอง
(น.ส.ณัฐณิชา  ปรีชา   นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยคะ  ทั้งการต้อนรับที่อบอุ่น  ผลงานก็น่าสนใจ  เด็กๆน่ารักและเก่งมาก  ดูเด็กๆมีความสุขกับการเรียนมากเลยคะ  มีการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับน้องๆ แลกเปลี่ยนกันด้วย  การมาเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งนี้นอกจะได้ชมผลงานสวยๆ  ได้ดูการเรียนรู้ของเด็กๆ แล้วพวกเราเองก็ได้รับความรู้มากมายจากที่นี้  ต้องขอขอบพรคุณมากๆ คะ  เห็นแล้วอยากเข้าเรียนเองเลยคะ  การเรียนการสอนสนุกแต่ได้พัฒนาตนเองมากๆ เลย
(น.ส.สิริกัญญา  ภาระกุล   นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
ขอขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีที่เปิดโอกาสให้พวกเรามาเยี่ยมชม  ซึ่งพวกเราได้รับความรู้และแนวทางเกี่ยวกับงานศิลปะใหม่ๆ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อ  การฝึกสอน  และการประกอบอาชีพครูต่อไป  ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเราชาวปฐมวัยอย่างมาก  ขอบคุณค่ะ
(น.ส.รมย์ชลี   เดชบุญญ์พิศุทธิ์  นิสิตชั้นปีที่ 3)