อ.สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมศึกษา และ ตัวแทนนิสิตภาควิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556